امروز قصد داریم چند مورد را مورد بحث قرار دهیم. اما قبل از هر چیز باید بدانید که این کانال یک کانال پمپ و دامپ نیست. وقتی به تو محکم می دهم…

منبع