بازیکنان زیادی وجود دارند که سعی در پرش به داخل و تسلط بر قلمرو DeFi دارند. آزمایشگاه کاوا در حال تغییر بازی در فضای غیرمتمرکز مالی است. این سکه قرار است…

منبع